Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtaja Tiina Karjalainen

Ajankohtaista OAJ:n Kuopion paikallisyhdistykseltä 

JOULUKUU 2015

Kuopion kaupungin talousarvioon jätettiin sopeuttamistoimenpiteinä päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, mikä säästäisi 1M euroa. Olisi hyvä tietää, millaisiin laskelmiin tuo summa perustuu.

Suuressa lapsiryhmässä moni lapsi jää vaille aikuisen turvaa ja huomiota ja on vaarassa syrjäytyä. Ryhmässä on usein myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia, vilkkaita, hiljaisia, vetäytyviä ja kilttejä lapsia, maahanmuuttajalapsia, suomea toisena kielenä puhuvia lapsia jne. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, jossa henkilöstöllä on aikaa juuri hänelle.

Kun lapsiryhmän koko kasvaa, vuorovaikutustilanteiden määrä kasvaa isommaksi kuin aikuinenkaan päivänsä aikana kestää. Tämä aiheuttaa stressiä pienelle ihmiselle, ja stressihormonitaso ei välttämättä tasaannu edes yön aikana. Mahdollisuus lasten yksilölliseen huomioimiseen vähenee.

Ryhmäkoon suurentaminen lisää lasten sairastavuutta, ja tällä on välillinen vaikutus henkilökunnan sekä vanhempien sairauspoissaoloihin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on erittäin motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Kun työnteon edellytykset ovat kunnossa, henkilöstökin jaksaa.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa perheet, ja varsinkin lapset, eriarvoiseen asemaan.

Perustuslakivaliokunta uskoo, että jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa, hän myös sen saa. Näin asia ei kuitenkaan ole. Kunnissa, joissa rajoitus otetaan käyttöön, ei tulla tässä taloudellisessa tilanteessa välttämättä antamaan lapselle kokopäiväistä varhaiskasvatusta ilman erilaisia asiantuntijalausuntoja.

Lapset, joiden varhaiskasvatusoikeus rajataan 20 tuntiin, voivat olla 39 lapsen ryhmissä. Kokopäiväisten lasten ryhmän maksimikoko on 24. Käytännössä ryhmät ovat yleensä sekaryhmiä, jolloin ryhmäkoko on jotain tältä väliltä, ja isossa ryhmässä lapsia tulee ja menee.

Uudella varhaiskasvatuslailla haettiin pienempiä ryhmiä ja turvallisia, pysyviä ihmissuhteita. Nyt perustuslakivaliokunta romuttaa tätä tavoitetta. Ja myös Kuopion kaupunki?

Jatkuvat muutokset lapsiryhmissä altistavat lapsia stressille ja vaikuttavat lasten välisiin pysyviin kaverisuhteisiin. Epäsäännöllinen muutamana päivänä viikossa tapahtuva toiminta johtaa siihen, että lapsi ei koe olevansa osallinen ryhmässä vaan voi altistua ulkopuolisuuden kokemukselle, syrjäytymiselle ja kiusaamiselle. Tuskin moni vanhempi tätä haluaa - tästä todisteena kuopiolaisäitien vetoomus, joka keräsi yli 700 allekirjoitusta.

Suurista kaupungeista mm. Helsinki ja Tampere sanoivat ei muutoksille, jotka lisäävät hallintoa sekä hankaloittavat monien perheiden arkea ilman todellisia säästöjä. Tämä on varhaista puuttumista parhaimmillaan.

Lapsivaikutusten arvioinnin ja YK:n lasten oikeuksien julistuksen pitäisi ohjata päätöksentekoa. Pitkällä tähtäimellä yksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle seitsemän euroa takaisin. Lapset ovat tulevaisuutemme ja varhaiskasvatus haluaa olla mukana luomassa sitä.

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry

Anita Riekkinen, VAKA-jaos, OAJ Kuopion varapj

Tiina Karjalainen, OAJ Kuopion pj


SYYSKUU 2015

Hyvät kuopiolaiset opettajat!

Tällä kertaa lukuvuotta aloitettaessa takana ei ole aurinkoinen kesä - onneksi  elokuussa sentään lopulta päästiin kesän makuun. Takana on kuitenkin kesäloma, ja itse kullakin on ollut aikaa irrottautua työajatuksista.

Osin varmaan menneen kesän keleistä johtuen mediassa on kovasti keskusteltu koulujen kesälomien ajankohdasta ja loma-aikojen rytmittämisestä toisella tapaa. Keskustelua ei pidä torpata, mutta täytyy muistaa, että koulujen loma-aikojen siirto vaikuttaisi aika moneen muuhunkin asiaan yhteiskunnassamme. Koulun loma-aikoja ei voi siirtää ilman, että esim. haut jatko-opintoihin, pääsykokeet jne siirtyisivät myös.

*******

Tämän lukuvuoden iso asia niin perusopetuksessa kuin lukioissakin on opetussuunnitelmatyö. Perusopetuksessa paikallinen työ on ymmärtääkseni jo hyvässä vauhdissa, mutta lukioissa edelleen odotellaan valtakunnallisia Ops-perusteita. Sen jälkeen mielestäni liiankin ripeällä aikataululla laaditaan paikalliset opsit.

Juuri nyt jopa opseja enemmän lukioissa pohdituttaa ja puhututtaa kuitenkin sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Ensimmäinen valtakunnallinen harjoituskoe järjestetään 2. päivä lokakuuta, jolloin testaamme, miten Abitti-koejärjestelmä käytännössä toimii. Tämän testikokeen tärkein tavoite on löytää kaikkein isoimmat ongelmat järjestelyissä, jotta korjausliikkeitä ehditään tehdä kevään seuraavaan testiin mennessä. Ensi syksynä järjestetään sitten ensimmäiset oikeat sähköiset yo-kokeet filosofiassa, maantieteessä ja saksan kielessä.

*******

Kuopiossa perusopetusta koskeva suuri huolemme on se, että valtiolta useana vuonna saatu ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu raha uhkaa hallituksen säästölinjausten takia loppua.  Kuopiossa tätä rahoitusta on joka vuosi saatu, parhaimmillaan jopa n 2 miljoonaa euroa, ja näin on ainakin pystytty estämään ryhmäkokojen kasvaminen. Jos kaupunki ei pysty laittamaan omaa rahaa kompensoimaan tätä aukkoa, tulevat opetusryhmät kasvamaan, jakotunnit vähenemään, resurssiopettajat loppumaan jne. On laskettu, että kyseessä on jopa 25 opettajan työpanoksen verran rahaa. Kuinka pärjäävät sen jälkeen ns. normaaliryhmiin integroidut erityisoppilaat? Toteutuuko perusopetuslain lain mukainen kolmiportainen tuki? Miten jaksavat opettajat?


Koulutoimen esitykset ryhmäkokorahan kompensoimisesta ja opetussuunnitelmatyöhön tarvittavasta lisärahasta ei kelpaa kaupunginjohdolle. Tukipalvelujen korotus sen sijaan menee "automaattisesti" läpi: Tilavuokrat, tietotekniikkakulut ja ateriamaksut korottuvat yli miljoonalla. Toivomme kovasti, että poliittiset päättäjämme ymmärtävät tilanteen ja osoittavat koulutoimelle opetukseen tarvittavan rahan. Ydintoiminnan pitäisi olla erityissuojeluksessa eikä ainaisten leikkauspaineiden alla.

Vaan niinpä opetusministerimmekin iloisesti kertoo, että koulutusta kehitetään - samaan aikaan kun varoja leikataan. Mielenkiinnolla odotamme, mitä ministeriön kasvatusta ja koulutusta koskevat kärkihankkeet tulevat olemaan. Pelkkä paljon mainostettu digiloikka ja tekniikkaan satsaaminen ei riitä, jos kouluissa ja päiväkodeissa resurssit eivät riitä kunnolliseen työn tekoon.

******

Entinen päivähoitolaki oli yli 40 v vanha, ja uusi varhaiskasvatuslaki astui lopulta voimaan elokuun alusta. Uusi laki tuo lapselle oikeuden varhaiskasvatukseen. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistuvat.

Viime joulukuussa hyväksytty lakiesitys ehti kuitenkin osittain vesittyä jo ennen voimaan tuloaan. Toukokuussa aloittanut uusi hallitus päätti kasvattaa päiväkotiryhmässä olevien lasten ja aikuisten suhdelukua niin, että yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmän koko kasvaa 24 lapseen, pahimmillaan jopa 30:een.

Hallitus myös päätti suurentaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja rajaamalla päivähoito-oikeutta puolipäiväiseksi ja nostamalla lasten ja aikuisten suhdelukua.

Varhaiskasvatus nähdään kai edelleen enemmänkin päivähoitona ja kulueränä kuin tavoitteellisena toimintana, jolla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä.

********

Näistä ei niin hyvistä näkymistä huolimatta me opettajat ja lastentarhanopettajat olemme taas innolla aloittamassa uutta lukuvuotta. Olemme myös valmiita kehittämään itseämme ja työtämme, kunhan meille siihen annetaan mahdollisuus. Kaikki kehittäminen ei ole rahasta kiinni - mutta perustoimintaedellytysten täytyy olla kunnossa.

OAJ lanseerasi lukuvuoden aluksi Joku roti -kampanjan. Sen tavoitteena on herätellä OAJ:n jäsenistöä keskustelemaan työtehtävistään ja huomioimaan myös sopimusasiat töiden suunnittelussa ja työajan kohdentamisessa. Yhdistyksessä aiomme luottamusmiesten voimin vierailla kouluilla Joku roti -teemalla.

********

Toivotan hyvää syksyn ja uuden lukuvuoden aloitusta kaikille ja intoa opetus- ja kasvatustyöhön!

Kuopiossa 1.9.2015

Tiina Karjalainen


HELMIKUU 2015

Säästövapaat vastaavat lomautusta

OAJ Kuopion hallitus on käsitellyt ns. kertaluontoisia henkilöstösäästöjä kokouksessaan 10.2.2015. Yhdistyksen kanta on, että varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa palkattoman virkavapaan ottaminen ilman sijaisen palkkaamista ei ole asianmukainen eikä toivottava säästökeino. Yhdistys ei suosittele opettajia eikä lastentarhanopettajia ottamaan palkattomia virkavapaita, ellei sijaista oteta. Kaupungin taloudellinen tilanne ei edellytä säästövapaiden ottamista eikä ketään opettajaa tai lastentarhanopettajaa pidä siihen velvoittaa. Näyttää siltä, että vuoden 2014 tilinpäätös Kuopiossa on selvästi odotettua parempi.  Siitä voimme iloita yhdessä ja toivomme sen myötä työrauhaa.

Sijaisten käytön rajoittaminen johtaa lain rikkomiseen

Jotta koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevassa lainsäännössä säädetyt lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet sekä opettajien työssä jaksaminen voidaan turvata, vaatii opettajan poissaolo aina sijaisjärjestelyn. Näin ollen työnantajan tekemät päätökset tai vastaavat käytännön toimintaohjeet sijaistenottokiellosta eivät ole asianomaista koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön mukaisia, koska ne pääsääntöisesti johtavat lainvastaisiin opetusjärjestelyihin ja henkilöstömitoituksiin. Jos luokassa ei ole opettajaa paikalla, perusopetus- ja lukiolain mukaista opetusta ei pystytä oppilaille järjestämään ja oppilaiden turvallisuus vaarantuu. Jos opettaja on poissa ja sijaista ei saada, on jollekin toiselle opettajalle annettava vähintäänkin oto-määräys huolehtia myös poissaolevan opettajan oppilaista. Jos oto-määräystä ei anneta, rehtori vastaa näistä oppilaista.

Sijaiskyselyn tuloksia

Syksyn 2014 aikana tehty sijaiskysely osoitti, että sijaisten käytön rajoittaminen tarkoittaa opetuksen laadun tietoista heikentämistä. Yllättäviin tilanteisiin tarkoitetusta oto-määräyksestä on tullut suunnitelmallinen tapa välttää sijaiskustannuksia oppilaiden turvallisuuden ja opettajien jaksamisen kustannuksella. Lisäksi sijaisten käytön rajoittaminen vaikuttaa opettajien työ- ja kouluttautumismotivaatioon.

OAJ Kuopion selkeä kanta on, että nykyisen kaltaisista "säästökeinoista" pitäisi päästä eroon mahdollisimman pian. Opettajien sijaistamiseen on olemassa hyvä ja kokeiltu ratkaisu eli resurssiopettajien palkkaaminen vakituisiksi sijaisiksi. Näin huolehdittaisiin parhaiten opetuksen laadusta, oppilaan oikeuksista ja opettajien jaksamisesta.

Yhteydenotto luottamusmiehiin tarvittaessa

OAJ Kuopio paikallisyhdistys toivoo, että jäsenet ovat yhteydessä pääluottamusmieheen ja luottamusmiehiin silloin kun syntyy kysymyksiä virkaehtosopimuksen tai työnantajan ohjeiden tulkintaan liittyvissä asioissa. Kysymys voi olla esimerkiksi yhteissuunnitteluajasta, säästövapaista tai sairauspoissaoloja koskevan ohjeen tulkinnasta.

Perusopetuksessa opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen. (OVTES OSIO B, LIITE 1, §6).

Lukiossa aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2 - 5 tuntia opettajaa kohti kahdessa viikossa. (OVTES OSIO B, LIITE 2, §2)

Ei ole tarkoituksenmukaista sitoa pääosaa YT-aikajasta työjärjestykseen merkittyihin kokouksiin, koska tuolloin muulle YT-työlle ei jää tarpeeksi aikaa.

 

Kuopiossa 11.2.2015

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksen hallitus

Tiina Karjalainen, puheenjohtaja

-----------------------------------------------------------------------


Kuopiossa 22.8.2014

Hyvät kuopiolaiset opettajat ja lastentarhanopettajat!

Syyslukukausi ja uusi lukuvuosi polkaistiin taas käyntiin kuopiolaisten opettajien perinteisissä kynttilän sytyttäjäisissä. Väkeä saapui mukavasti paikalle, vaikka juhlapaikka olikin uusi. Myös kutsuvieraat tuntuivat viihtyvän.
Ihana kesä on takana - kaikki ovat jo varmaan unohtaneet kesäkuun jääkauden - ja akkuja on ladattu imemällä D-vitamiinia ja energiaa auringosta. Koulut ovat alkaneet ja päiväkodit täyttyneet kesälomalla olleista lapsista. Valitettavasti ajat ovat kovat ja opetus ja kasvatusalat saavat valtakunnassa kylmää kyytiä. Reality bites.
OAJ lanseerasi viime viikolla Pelasta Kukko, pelasta koulutus  -kampanjan, kun aapiskukko tuntuu olevan hätää kärsimässä säästöjen ja leikkausten puristuksessa. Se oli OAJ:n eduskuntavaalikampanjan avaus, jolla herätellään koulutusasioista päättäviä - ja myös meitä äänestäjiä.
Budjetit ovat tiukat, resurssit niukat, ja säästöjä kaivetaan kunnissa monenlaisin keinoin. Mitä me opettajat ja lastentarhanopettajat täällä paikallisesti toivomme, on linjakasta suunnittelua ja päätöksentekoa mm. kouluverkkoasiassa. Harras toiveemme myös on, että lomautuksia ei edes väläytellä eikä meille tarjotella säästövapaita, vaan saamme tehdä työtämme rauhassa ilman että meitä syyllistetään ikävänä kulueränä kunnalle.
Tällä viikolla OAJ on päässyt uutisiin, kun KT:n mukaan opetus ei mitenkään kärsi opettajien lomautuksista eikä lomautuksille ole vaihtoehtoja. OAJ:ta on syyytetty älyllisestä epärehellisyydestä, kun muka liioittelemme lomautusten aiheuttamia haittoja. Tosiasia on, että lomautustilanteissa kunnat eivät pysty huolehtimaan lain edellyttämistä velvoitteistaan opetuksen järjestämisessä. Hyvälläkään ennakkosuunnittelulla ei taata oppijoiden oikeutta turvalliseen oppimisympäristöön ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen joka päivä. KT:n omat argumentit ovat olleet varsin kummallisia.
Meillä Kuopiossa surullista on, että kouluja on ohjeistettu, että sijaisia ei saa palkata, ei edes opettajan palkattoman virkavapaan ajaksi. Näin ainakin lukioissa. Ikävä säästökeino, ja tämä kaikki on pois oppilailta ja opiskelijoilta. Tilanne ei myöskään edistä opettajien kouluttautumishaluja eikä työssä jaksamista millään tavalla.
Opettajan paikka on luokassa. Niin lomautustilanteissa kuin opettajan poissa ollessa sairauden, koulutuksessa olon tai jonkin muun syyn takia oppilaat jäävät heitteille, ellei sijaisia palkata. Sivistysvaltiona itseään pitävässä Suomessa nämä eivät ole oikeita tapoja säästää. Suomessa on tutkitusti maailman parhaat opettajat ja lastentarhanopettajat. Toivomme voivamme ylpeinä tehdä työtämme ja saada työnantajan taholta asiaan kuluvaa arvostusta osaksemme.
Tulevana lukuvuonna perusopetuksessa pitäisi löytyä intoa ja energiaa suunnitella uusia opetussuunnitelmia - lukion tuntijakopäätöstä edelleen odotellaan, ja muutenkin koko lukiokoulutuksen kohtalo on mielenkiintoisessa taitekohdassa.
Viime viikolla Pohjois-Savon liiton seminaarissa pohdimme lukiokoulutuksen tulevaisuutta alueella. Valtion budjetissa tulevat leikkaukset eivät hyvää lupaa, rahoitusjärjestelmää uudistetaan (ja samalla rahoitusta siis leikataan, vaikka lukion yksikköhinnat jo valmiiksi ovat alimitoitettuja), ja lukiokoulutuksen järjestämisluvat pannaan uusjakoon - ja samanaikaisesti pitäisi lukio-opetusta ja pedagogiikkaa kehittää, niin ops-työn kautta kuin nykyajan vaatimuksia vastaavasti yhä enemmän sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Monta asiaa tapahtuu yhtä aikaa - kummallisella aikataulutuksella. Eikä opetusministeriön virkamiehellä tilaisuudessamme ollut minkäänlaista halua kuulla ääntä täältä kentältä.
Oppivelvollisuuden jatkaminen vuodella on herättänyt valtavasti keskustelua - kategorinen päätös "pakkovuodesta" ei välttämättä ole paras mahdollinen keino koulupudokkaiden hoitoon. Ensimmäinen vuosi 2. asteella kuuluisi jatkossa oppivelvollisuuden piiriin ja tuo oppimateriaalien osalta lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjille. En jaksa uskoa, että valtio antaa siihen tarpeeksi rahaa, vaan se on taas lisäkuluna koulutuksen järjestäjille, kunnille, ja raha on pois opetuksesta.
Perusopetuksessa mielenkiinnolla odotetaan, miten ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua rahaa ensi vuodelle jaetaan. Ja summa kuuluu olevan selvästi aiempia vuosia pienempi.
Ja sitten uutta varhaiskasvatuslakia odotellaan edelleen… Tuleekohan valmista koskaan?
Kaikesta huolimatta haluan toivottaa hyvää syksyn aloitusta kaikille ja intoa opetus- ja kasvatustyöhön. Ennen kaikkea tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan uudet jäsenet, ja toivon näkeväni teitä tilaisuuksissamme, mm. syyskokouksessamme lokakuussa.

Tiina Karjalainen


OAJ:n Kuopio paikallisyhdistys ry:n kannanotto henkilöstömenojen sopeuttamiseen

OAJ Kuopion hallitus on käsitellyt Kuopion henkilöstömenojen sopeuttamista kokouksessaan 25.1.2014. Yhdistyksen kanta on, että varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa palkattoman virkavapaan ottaminen ilman sijaisen palkkaamista ei ole asianmukainen eikä toivottava säästökeino. Yhdistys ei suosittele opettajia eikä lastentarhanopettajia ottamaan palkattomia virkavapaita, ellei sijaista oteta.

Jotta koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevassa lainsäännössä säädetyt lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet sekä opettajien työssä jaksaminen voidaan turvata, vaatii opettajan poissaolo aina sijaisjärjestelyn. Näin ollen työnantajan tekemät päätökset tai vastaavat käytännön toimintaohjeet sijaistenottokiellosta eivät ole asianomaista koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön mukaisia, koska ne pääsääntöisesti johtavat lainvastaisiin opetusjärjestelyihin ja henkilöstömitoituksiin. Jos luokassa ei ole opettajaa paikalla, perusopetus- ja lukiolain mukaista opetusta ei pystytä oppilaille järjestämään ja oppilaiden turvallisuus vaarantuu.

Peruskoulujen ja lukioiden opettajien sijaisjärjestelyihin ja ohjeistuksiin liittyvät käytännöt ovat Kuopiossa muuttuneet. Koulutuksen järjestäjä ohjeistaa niin, että lyhytaikaiset sijaisuudet tulee hoitaa määräämällä toinen opettaja hoitamaan sijaisuutta oman virkansa ohella. Puhutaan jopa sijaiskielloista. Lisäksi kuopiolaiset lukiot on jo keväästä 2013 ohjeistettu, että 1 - 3 päivän palkattomiin virkavapauksiin ei saa ottaa sijaista.

Aikaisemmin yllättäviin tilanteisiin tarkoitetuista oto-määräyksistä on tullut vallitseva käytäntö ja varsinaista pätevää sijaista ei edes haeta. Näin toimitaan jo nyt Kuopiossa, joten oppilaat ovat jo ilman säästövapaitakin aivan liian usein luokassa ilman opettajaa, kun opettaja on sairaana tai ammattitaitoansa ylläpitävässä tai kehittävässä koulutuksessa.

Jos opettaja on poissa, on vähintäänkin jollekin toiselle opettajalle annettava oto-määräys huolehtia myös poissaolevan opettajan oppilaista. Jos oto-määräystä ei anneta, rehtori vastaa näistä oppilaista.

Aina kun joku opettaja on poissa, kuormittuvat muut työyhteisön jäsenet - vähintäänkin rehtori. Opettajan tehtävä on olla paikalla luokassa antamassa perusopetuslain/lukiolain mukaista opetusta eikä kotona/lomamatkalla 15%:n palkalla, jolloin toinen opettaja tai rehtori joutuu ottamaan vastuun hänen opetusryhmästään. Emme halua asettaa jäseniämme siihen tilanteeseen, että he joutuvat ottamaan vastuun ja valitsemaan, onko oikein vai väärin olla säästövapaalla. Jos työnantaja lomauttaa opettajan, se kantaa vastuun.

Kuopiossa 28.1.2014 Tiina Karjalainen, puheenjohtaja, OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry

 

Kuopiossa 23.11.2013

OAJ:n valtuusto 20. - 22.11.2013

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n 150-päinen valtuusto oli koolla 20.-22.11. Espoossa. Kyseessä oli nykyisen valtuuston nelivuotiskauden viimeinen kokous. Valtuuston kokouksessa juhlistettiin myös OAJ:n 40-vuotista taivalta. Juhlinta jatkuu Educa-messuilla tammikuussa, jonne iso joukko kuopiolaisia opettajia on lähdössä "Kympillä Educaan" -bussikyydillä.

Puheenjohtaja Olli Luukkainen toi esille ison huolen koulutuksen rapautuvista resursseista, kiitos niin tiukentuneen valtiontalouden kuin kuntataloudenkin. Resurssileikkaukset ovatkin olleet iso kysymys koko kuluneen valtuustokauden ajan; yt-neuvottelut ja lomautukset leviävät valitettavasti koko ajan.

Valtuuston julkilausumassa vaaditaan seuraavaa:

"OAJ:n valtuusto vaatii koulutuksen laadun pelastusohjelmaa. Suomen menestys on rakentunut laadukkaan koulutuksen ja osaamisen varaan. Suomalaisnuorten oppimistulokset ovat laskussa, koulujen ja kuntien väliset erot kasvavat. Nuorten oppimistaitojen on todettu heikentyneen. Koulutus- ja kasvatuspalvelujen voimavaroja leikataan välittämättä seurauksista lapsille ja nuorille. Suomi karsii koulutusmenoja samaan aikaan, kun monet muut maat panostavat määrätietoisesti koulutukseen. OAJ:n valtuusto on huolissaan suomalaisen osaamisen tulevaisuudesta ja vaatii varhaiskasvatusta ja koulutusta erityissuojeluun. Kaikkia opettajaryhmiä edustava valtuusto vaatii, että koulutuksen säädöksiä on tiukennettava sellaisella pelastusohjelmalla, jolla turvataan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatu sekä tasa-arvoisuus koko maassa. Opettajien työhyvinvoinnista on huolehdittava, sillä se vaikuttaa suoraan oppilaisiin ja opiskelijoihin. Valtuusto vaatii vauhtia myös koulutuksen kehittämistyöhön. Tieto- ja viestintätekniset taidot on sisällytettävä kaikkien koulutusmuotojen tavoitteisiin."

Päätösasioiden ohella kokous valmisteli edelleen koulutuksen tulevaisuusohjelmaa, joka julkistetaan tammikuussa 2014. Tulevaisuustyötä on tehty keväästä 2012 alkaen.

Valtuusto päätti, että valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteet yhtenäistetään vuodesta 2014 alkaen neljän vuoden siirtymäajalla ja valtakunnallisten yhdistysten ja OAJ:n väliset sopimukset uudistetaan. Kokouksessa käsiteltiin välitilinpäätös sekä hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Valtuusto päätti perustaa OAJ:n 40-vuotisjuhlarahaston, josta jaetaan stipendejä ja tunnustuksia ansioituneille opetus- ja kasvatusalan toimijoille. Rahasto muodostetaan OKKA-säätiöön, jonne myös mahdolliset lahjoitukset ohjataan. Valtuusto päätti tehdä rahastoon 100 000 euron lahjoituksen alkupääomaksi. Vain rahaston tuottoa saa käyttää.

OAJ Pohjois-Savon tekemä aloite ja OAJ:n hallituksen vastaus aloitteeseen hyväksyttiin valtuustossa. Aloitteessa esitimme, että OAJ selvittää opettajien sijaisjärjestelyihin liittyvän kokonaistilanteen erityisesti yleissivistävässä opetuksessa sekä ryhtyy konkreettisiin virkaehtosopimukseen ja lainsäädäntöön liittyviin toimenpiteisiin asiaintilan korjaamiseksi. Taustalla on huoli siitä, että peruskoulujen ja lukioiden opettajien sijaisjärjestelyihin ja ohjeistuksiin liittyvät käytännöt ovat kunnissa viime aikoina muuttuneet ja koulutuksen järjestäjät ohjeistavat niin, että lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan oto-järjestelyin. Usein puhutaan jopa sijaisenottokiellosta. Aiemmasta yllättäviin tilanteisiin tarkoitetusta käytännöstä on tullut vallitseva käytäntö eikä sijaisia oteta. Opettajien keskuudessa on epäselvyyttä siitä, onko oto-määräyksiin aina suostuttava, ja mitä tapahtuu, jos opettaja ei siihen suostu. On myös tilanteita, jolloin edes oto-määräystä ei anneta.

OAJ:n hallitus toteaa vastauksessaan seuraavaa:

"Jotta koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä säädetyt lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet sekä opettajien työssäjaksaminen voidaan turvata, vaatii opettajan poissaolo aina sijaisjärjestelyn. Näin ollen työnantajan tekemät päätökset tai vastaavat käytännön toimintaohjeet sijaistenottokiellosta eivät ole asianomaista koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön mukaisia, koska ne pääsääntöisesti johtavat lainvastaisiin opetusjärjestelyihin ja henkilöstömitoituksiin.

OAJ selvittää opettajien ja lastentarhanopettajien sijaisjärjestelyihin liittyvän kokonaistilanteen (…) ja ryhtyy selvityksen saatuaan tarpeellisiin konkreettisiin virka- ja työehtosopimukseen sekä lainsäädäntöön perustuviin toimenpiteisiin asiaintilan korjaamiseksi. (…)"

OAJ:n valtuustovaalit pidetään taas ensi keväänä ja hyviä ehdokkaita tarvitaan. Valitsijayhdistysten on tehtävä esityksensä 12.1.2014 mennessä, ja jo helmikuussa päästään sähköiseen ennakkoäänestykseen. Uurnavaali kouluilla järjestään 24. - 25.3. Lastentarhanopettajilla on pelkästään sähköinen vaali. Tarkempi aikataulu löytyy etusivultamme.

 

Tiiina Karjalainen

 

Savon Sanomiin 27.10.2013

KOULUVERKOSTO JA KUOPION KASVUSTRATEGIA

Kuopio kasvaa. Väestöennusteet osoittavat tänäkin vuonna lähes tuhannen hengen väestön kasvua. Näin Kuopion laatima kasvustrategia näyttää toteutuvan. Tavoite-ennusteen mukaan päiväkoti-ikäisten lasten  määrä kasvaa 900 lapsella vuosikymmenen loppuun mennessä.  Väestöennusteen mukaan vuoteen 2017 mennessä kasvu on noin 300 lasta. Päivähoidossa varaudutaankin kasvuun rakentamalla uusia päiväkoteja ja palkkaamalla lisää henkilökuntaa. Mutta, mitä tapahtuu perusopetuksessa. Yhteensä yli 500 oppilaspaikkaa ollaan vähentämässä lakkauttamalla kolme koulua. Pitkälahden koulu eteläiseltä alueelta, jossa väestö- ja oppilasmäärän kasvu on suurinta. Vuoden 2015 jälkeen varaudutaan jo yläasteikäisten oppilaiden kuljetuksiin keskustan kouluihin. Kettulan koulu alueelta, jonne rakennetaan uusia asuntoja ja jonka vieressä on Kettulanlahden vanha omakotitaloalue, jonne voisi muuttaa uusia lapsiperheitä. Varsinkin, jos siellä olisi myös turvallinen lähikoulu.

Kuopio aloitti muutama vuosi sitten organisaatio- ja palvelualueuudistuksen toteuttamisen. Sen tavoitteena  piti olla asiakaslähtöisyyden parantaminen ja palvelujen kokonaissuunnittelun kehittäminen. Puhuttiin suppilomallista, jonka mukaan ennalta ehkäisevällä toiminnalla vältettäisiin kalliin korjaavan toiminnan kustannuksia mm. sosiaalipalveluissa. Nyt näyttää siltä, että toivottua muutosta ei ole tapahtunut.  Suuria, kaupungin kasvuun ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä palveluverkostopäätöksiä valmistellaan mielettömällä aikataululla ja puhtaasti sektorikohtaisesti. Tavoitteena näyttää olevan vain oman vastuualueen budjetin kokoon kursiminen seuraavaksi vuodeksi. Koulujen lakkauttamisia perustellaan rakenteellisilla säästöillä "ei opetuksesta vaan seinistä". Kuitenkin samalla vähennetään opetusta 12 opettajan työpanoksen verran oppilasmäärän kasvaessa. Kysymys on siis ryhmäkoon kasvattamisesta ja oppilaiden oppimisen ja opettajien työn edellytysten heikentämisestä.

Miksi suuria päätöksiä valmistellaan näin? Miksi kouluverkostopäätösten valmistelua ei tehdä kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, strategiapalvelun ja palvelualuejohtajien yhteistyönä? Miksi talousarviokirjasta ei löydy riviäkään päätösesitysten vaikutusarviointia?  Mitä päätökset vaikuttavat lasten ja perheiden elämään, miten turvataan kaupungin elinvoima ja kasvumahdollisuudet kaupungin eri alueilla? Miten kaavoitus, asuntotuotanto ja palveluverkosto sovitetaan yhteen?  Miten lähikoulun lakkauttaminen vaikuttaa liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen? Ovatko suunnittelut ratkaisut ilmastopoliittisesti kestäviä?

Nyt, jos koskaan tarvitaan virkamiesten ja poliittisten päättäjien perusteellista harkintaa siitä haluaako Kuopio todella olla vetovoimainen kasvukeskus. Onko Kuopiolla varaa lyhytnäköisiin leikkauksiin vai  pyritäänkö kestävään kehitykseen ja menojen hallintaan.  

                                                                                                                                        

Kari Sutinen, pääluottamusmies


Savon Sanomiin 13.10.2013

 PAPERISÄÄSTÖJÄ KOULUISTA

Kuopio painii taloutensa kanssa kuten muutkin Suomen kunnat. Säästöjä haetaan eurot arvoina, mutta ovatko kiireessä unohtuneet kaupungin perustehtävät, kuntalaiset ja palvelualueuudistuksen ylevät tavoitteet? Budjetti on saatu siedettävään alijäämään - ainakin paperilla. 

Menoleikkauksia haetaan myös perusopetuksessa.  Vuoden 2014 talousarvioesityksessä lakkautetaan Pitkälahden, Kettulan ja Kemppaanmäen koulut. Pitkälahden koulu eteläiseltä alueelta, jossa oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 2011 tehdyn kouluverkostosuunnitelman mukaan noin 560 oppilaalla vuoteen 2020 mennessä.

Lakkautuksen myötä Pyörön koulusta muodostuu n. 1100 oppilaan koulu.  Opetusryhmät kasvavat kaikilla eteläisen alueen kouluilla. Kuljetukset alueen ulkopuolisiin kouluihin alkavat ennakoitua aikaisemmin. Niihin uppoaa muutaman vuoden kuluttua arviolta 6-10 opettajan työpanoksen verran euroja vuodessa.  

Vuoden 2011 kouluverkostoselvityksessä esitettiin, että Kettulan koulua ei lakkauteta ja sitä hyödynnetään jatkossa myös päivähoidon käytössä ja näin se palvelee Pihlajalaakson uutta asuinaluetta. Nyt koulua esitetään lakkautettavaksi. Oppilaat hajautetaan Puijonsarven ja Pohjantien kouluihin, joissa oppilasryhmät kasvavat.

Kemppaanmäen koulun lakkautus mitätöi valtuuston päätöksen Syvänniemen uudesta lähikoulusta. 

Lakkautusesitysten mukaan säästöt syntyvät pääosin tilakustannuksista ja oppilasryhmien kasvattamisesta, lisäkulut koulukuljetuksista.  Lasten ja nuorten kasvatukseen ja opetukseen kohdistuvien vaikutusten arviointia ei talousarviokirjaan ole tehty. Lautakuntakäsittelykin on jäänyt kiireessä pois. Valtuusto arvioinee aikanaan koulujen lakkauttamisten ilmastopoliittiset vaikutukset.

Kuopion opettajien paikallisyhdistyksen mielestä viimeistään nyt tarvitaan perusteellista keskustelua siitä, mitkä arvot ohjaavat Kuopion koulutuspolitiikkaa ja millaiset päätökset voivat tuoda todellisia ja kestäviä säästöjä.

Jättikoulujen ja suurten oppilasryhmien muodostaminen synnyttää mielestämme vain kasvavia kustannuksia mm. erityisopetuksessa ja oppilashuollossa. Kolmiportaisen tuen järjestäminen ei toteudu lain mukaisesti. Tilasäästöjä syntyy kaupungille vasta sitten kun tilat on myyty tai vuokrattu kaupunkiorganisaation ulkopuolelle tai muutoksella on vähennetty uudisrakentamistarvetta muissa kaupungin järjestämissä palveluissa.

Koulujen lakkauttamiset aiheuttavat keskimääräisen oppilasryhmäkoon kasvua ja syntyy riski,  että Kuopio menettää lv. 2013-14 ryhmäkokojen pienentämiseen saadun 1,72 miljoonan euron ylimääräisen valtionosuuden. Summa vastaa yhden yli 500 oppilaan alakoulun opettajamäärää (35 opettajaa).  Jos suunnitelmat opettajien lomauttamisesta toteutuvat, on valtionosuuden menettäminen todennäköistä.

Kuopion kouluverkostoa on karsittu tähän asti tehokkaasti oppilasmäärän laskiessa kaupungissa. Nyt ollaan lakkauttamassa kouluja tilanteessa jolloin oppilasmäärä on nousussa. 

Kuopio on vireä ja viihtyisä kaupunki. Strategiansa mukaan se haluaa kasvaa 150 000 asukkaan kaupungiksi, jossa on hyvä asua ja elää. Tähän strategiaan sopivat hyvin huonosti perusopetukseen kohdistetut, pedagogisesti ja taloudellisesti kestämättömät lyhytnäköiset säästöt.  

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksen hallitus

Tiina Karjalainen, puheenjohtaja


23.9.2013

Syksy on mennä hujahtanut vauhdikkaasti, kun lukioissa aloitellaan jo ensimmäistä koeviikkoa. OAJ Kuopion toiminta on ollut aktiivista koko alkusyksyn. Neuvottelutoiminnan lisäksi työvaliokunta ja hallitus ovat kokoontuneet jo kahdesti .

Jäsenistön syksy alkoi taas perinteisistä Kynttilän sytyttäjäisistä 23.8., joihin tällä kertaa osallistui noin 340 opettajaa ja lastentarhanopettajaa. Kaverikuvia saa Kirkkokadun toimistolta.

Syyskuun alussa Kuopion yhdistys isännöi 16 suurimman kaupungin opettajien ammattiyhdistysten neuvottelupäiviä, joka on tärkeä foorumi kokemusten vaihtamiseen eri kaupungeista tulevien yhdistysten edustajien välillä.

Yhdistyksemme on saanut taas uuden lukuvuoden myötä paljon uusia jäseniä. Valitettavasti uusille jäsenille tarkoitettu NOPE-ilta jouduttiin perumaan, koskapa ilmoittautuneita oli vain muutama. Uusia tuoreita voimia ja tuulia yhdistyksen toimintaan kaivataan ja toivotetaan tervetulleiksi!

Tällä hetkellä meitä yhdistyksessä huolettaa, miten koulujen hallintoja yhdistetään ja suunnitellaan yhdistettävän Kuopiossa. Järjestämmekin ensi viikolla rehtoreille tilaisuuden otsikolla Koulujen hallintoja yhdistetään Kuopiossa - Mihin rehtoria tarvitaan koululla? Onko Kuopion kaupungissa strateginen valinta se, että kouluja yhdistetään hallinnollisesti ja yksi rehtori vastaa 2 - 3 koulusta? Onko tällaisesta linjauksesta sovittu vai tapahtuuko tämä vain ilman, että käytännön vaikutuksia esimiestyöhön ja koulujen toimintaan arvioidaan? Ensi vuoden budjettiesityksessä perusopetuksen osalta todetaan, että yhdistetään peruskoulujen hallintoja ja toimenpiteillä parannetaan opetuksen suunnittelua, vähennetään hallinnon kustannuksia ja tehostetaan henkilöstö- ja tilaresurssien käyttöä. 

OAJ juhlii tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Kuopiossa järjestetään Maailman opettajien päivän aikaan kaksi tilaisuutta. Alueyhdistyksen järjestämä OAJ 40 vuotta -juhla on torstaina 3.10. ja OAJ Kuopio puolestaan tempaisee Back to the 70s bileillä perjantaina 4.10. Puikkarissa. Vielä ehdit ilmoittautua sivuillamme!! Lisäksi järjestämme kuljetuksen Educa-messuille tammikuussa:  juhlavuoden kunniaksi jäsenet pääsevät kympillä mukaan.

Toivon näkeväni mahdollisimman monta jäsentä yhdistyksen syyskokouksessa 31.10. Tervetuloa!

 

 

OAJ KUOPIO HAASTAA UUDET KUNTAPÄÄTTÄJÄT

PÄÄTTÄJISTÄ KUMMEJA PÄIVÄKODEILLE JA KOULUILLE

OAJ Kuopio esittää, että kukin kuopiolainen päättäjä ryhtyisi kummiksi jollekin haluamalleen kuopiolaiselle koululle tai päiväkodille - tai vaikkapa molemmille. Ajatuksena on, että päättäjät sitoutuisivat pitämään yhteyttä "kummilapseensa". Kukin päättäjä voi itse valita koulun tai päiväkodin, joka on hänelle tavalla tai toisella läheinen. OAJ Kuopio haastaa julkisesti sekä tuoreet kaupunginvaltuutetut että kasvun- ja oppimisen lautakunnan jäsenet mukaan kummitoimintaan valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä ja ystävänpäivänä 14.2.

Kummitoiminnan on tarkoitus olla yhteisesti mietittyä ja molemmille osapuolille sopivalla tavalla toteutettua. Päättäjäkummi voi käydä koululla tai päiväkodissa tutustumassa arjen työhön, resursseihin ja työntekijöihin silloin kun se kummallekin parhaiten sopii. Näin päättäjämme saisivat konkreettisia kokemuksia ja tietoa päätöstensä pohjaksi.

Pohjois-Savon alueella on virinnyt kummitoimintaa paikallisten päättäjien ja päiväkotien välillä. Esimerkiksi Iisalmessa kummitoiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia. Kuopiossa toiminta aloitettiin vuosi siten valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä (helmikuun toinen torstai) ja kummeja on ollut noin puolessa kaupungin päiväkodeista. Nyt sitten laajennamme kummitoimintaa kouluihin.

OAJ Kuopio toivoo mahdollisimman monen päättäjän ottavan haasteen vastaan. Monet koulut ovat jo toivoneet tiettyä päättäjää kummiksi. Esimerkiksi kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelistä on kyselty kummiksi sekä Kaislastenlahden-Hirvilahden koululle että Kallaveden lukiolle. Kettulan koulu toivoo kummikseen lautakunnan varapuheenjohtajaa Sirpa Alho-Törröstä. Kurkimäen koulu täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja tuleva kummi kutsutaan varmasti juhliin mukaan.

Monet päättäjät tarttuivat heti haasteeseen. Markku Rossi ilmoittautui kummiksi Martti Ahtisaaren koululle, Sari Raassina Hatsalan klassilliselle koululle sekä Niiralan päiväkodille, Nelli Berg Lehtoniemen päiväkodille ja Martti Ahtisaaren koululle, Tero Taipale Haapaniemen koululle, Pekka Niiranen Pyöröön, Sanna Olkkonen Pihkainmäkeen, Sanna Husso Minna Canthin lukioon ja koululle. Tässä vain muutamia esimerkkejä jo mukaan lähteneistä.

 

 

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2013 (2.1.2013)

 

Uusi vuosi on alkanut ja uusi - taas vaihteeksi, tämä on ollut viime vuosien trendi täällä Pohjois-Savossa - yhdistys OAJ Kuopio (OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry virallisesti) on nähnyt päivänvalon. Loppuvuodesta kuoppasimme perinteikkään YSIläisen Koay:n, Kuopion lastentarhanopettajat ry puolestaan oman yhdistyksensä, ja me yhdessä C-mallisen OAJ:n paikallisyhdistyksen, joka sinnitteli melkein 20 vuotta, vaikka vain jonkinlaiseksi välivaiheeksi oli aikanaan aiottu. Käytännössä PY:lla ei ollut kovin suurta strategista merkitystä, mutta se kokosi kuitenkin kaikki kuopiolaiset opettajaryhmät saman sateenvarjon alle, auttoi meitä tutustumaan toisiimme ja ymmärtämään toistemme ongelmia edunvalvonnassa. Ja varmasti auttoi meitä lopultakin luomaan OAJ Pohjois-Savon, pari vuotta sitten aloittaneet alueyhdistyksemme.

 

Tähän on siis tultu ja toivottavasti saatu virtaviivaistettua alueemme OAJ-organisaatiota. Tavoitteemme on ollut, että meillä olisi toimivia, edunvalvontaa paremmin palvelevia työnantajakohtaisia paikallisyhdistyksiä. Aloitamme Kuopiossa yhdessä lastentarhanopettajien kanssa yhteisen yhdistyksemme toiminnan keskiviikkona 9.1.2013 OAJ Kuopion aloituskokouksella Pohjois-Savon Osuuspankin tiloissa ja kaikki yli 1300 jäsentämme ovat tervetulleita kokoukseen. Lisäksi saamme yli 80 uutta jäsentä Nilsiästä ja Rautavaaralta, kun kuntaliitos astui vuodenvaihteessa voimaan.

 

Aloitamme siis uuden vuoden uudenlaisen yhdistystoiminnan merkeissä, mikä tuo omat haasteensa. On varmasti syytä tarkastella toimintaamme kriittisesti: mitkä vanhat toimintatavat ovat säilyttämisen arvoisia ja mitä uutta kannattaa aloittaa. Toivomme, että nämä ihkauudet nettisivumme palvelevat jäseniämme tehokkaasti. Siirsimme myös ilmoittautumisen kaikkiin jäsentilaisuuksiimme nettiin - jospa sivut sitä kautta vähitellen tulisivat tutuiksi. Puheenjohtajana koetan myös päivittää omaa palstaani entistä paljon ahkerammin.

 

Toivotan Hyvää Uutta Vuotta 2013 kaikille OAJ Kuopion jäsenille

 

Tiina Karjalainen, puheenjohtaja

 

KOULUTOIMI TARVITSEE TYÖRAUHAN (29.4.2012)

Kaupunginjohtaja esitti marraskuussa 2011, että peruskoulujen ryhmäkokoja kasvatetaan leikkaamalla opetustunteja noin 7 %. Se olisi vastannut tämän vuoden syyslukukauden alusta toteutettuna noin 40 opettajan vähentämistä oppilasmäärän pysyessä ennallaan.  Näin olisi "säästetty" tänä vuonna 0,5M€ ja vuositasolla n. 1,2M€.

Kasvattaessaan opetusryhmien kokoa kaupunki ei olisi voinut hakea opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua valtion lisärahaa, joka arvioitiin silloin 0,7-0,8 miljoonaksi.  Valtuusto torjui kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esityksen talousarvioon kaavailtuja sopeutuksia pienennettiin 0,5 M€. Näin kaupunki sai hakea valtion lisärahaa, jota tulikin 1,42 M€. 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talousarvioon jäi kuitenkin määrärahavajetta, jotka pakottavat vähentämään 25 koulunkäynninohjaajaa ja 43 lukiokurssia tänä vuonna. Aikaisempien vuosien toteutumattomista perusopetuksen säästötoiveista kertynyt vaje (0,8M€) jäi myös kattamatta talousarviossa.  Palkankorotusten vaikutukset arvioitiin alakanttiin.
 

Jo tammi-helmikuussa voitiin todeta, että kasvun ja oppimisen palvelualueen budjetti pettää. Kouluvirasto alkoi valmistella lisätalousarviota, jolla oikaistaisiin mm. palkankorotuksista aiheutuvat lisäkulut. Oikaisu haluttiin tehdä nopeasti, jotta koulut voisivat ryhtyä suunnittelemaan tulevaa lukuvuotta. Nyt budjettiaukon suuruus on paljastunut ja se on perusopetuksen osalta noin 1,4 miljoonaa ja lukion 0,2 M€. Kaupunginjohto ei halua viedä lisätalousarviota valtuuston päätettäväksi.

Jostain käsittämättömästä syystä kaupunginjohto ei ymmärrä, että koulujen lukuvuosisuunnittelu alkaa jo kevättalvella ja rehtorit eivät voi suunnitella järkevästi seuraavaa lukuvuotta näin suuren budjettivajeen takia. Vaje vastaa tällä hetkellä noin 80 - 100 opettajan työpanosta syyslukukauden osalta. Ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua valtion lisärahaa ei voi käyttää kaupungin tekemien leikkausten kattamiseen. Jo näin tehdään, valtio perii rahan (1,42M€) takaisin.


Koulutoimi on leikannut vuosi vuoden jälkeen. Tilastot osoittavat, että kaikki säästöt on otettu kasvatuksesta ja opetuksesta. Vuosina 2007 - 2011 opetuksen kulut kasvoivat yhteensä 15 % (7,4M€) ja vuokrien ja muiden tukipalvelujen kulut 45 % (13M€). Opetuksen suhteellinen osuus menoista pienenee koko ajan.  Olisikohan aika tarkastella myös vuokrien ja ulkoistettujen tukipalvelujen kuluja säästökohteina? 

Kouluväki on todella pettynyt siihen, että mikään ei näytä muuttuneen palvelualueuudistuksen myötä.  Sama lyhytnäköinen leikkauspolitiikka ja koulutuspalvelujen kurjistaminen jatkuu Kuopiossa. Katteettomilta tuntuvat puheet ennalta ehkäisystä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, kun kouluilla ihmetellään miksi henkilöstölle ei anneta työrauhaa ja joka vuosi joudutaan taistelemaan välttämättömistä resursseista.


Säästökirjeet ja sijaiskiellot ovat se "tuki ja kannustus", joilla pitäisi jaksaa pitää yllä työmotivaatiota ja koulun turvallisuutta yhä kovemmassa yhteiskunnassa.
                                          

Tiina Karjalainen, puheenjohtaja, Kuopion opettajien ammattiyhdistys ry
                                           
Kari Sutinen, pääluottamusmies