Tervetuloa OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksen sivuille!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys aloitti toimintansa 1.1.2013. OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys edustaa yleissivistävää opetusta antavia opettajia ja lastentarhanopettajia Kuopion kaupungissa ja Rautavaaran kunnassa.

Yhdistykseemme voivat liittyä myös muut opetusalalla työskentelevät.

OAJ Kuopio on vaikutusvaltainen asiantuntijajoukko. Jäsenmäärämme on noin 1300. Kannanottojamme kuunnellaan ja niillä on vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon. Edustaessamme omia ammatillisia intressejä ilmennämme samalla monien vanhempien tahtoa ja heidän lastensa sivistyksellisiä perustarpeita. OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksellä on OAJ:n myöntämät paikalliset neuvotteluoikeudet.

LUOTTAMUSMIESVAALIT:

OPETUSALAN LUOTTAMUSMIEHET KAUDELLE 1.8.2019 - 31.7.2022

Toimikausi ja luottamusmiesten määrä

Seuraava luottamusmiesten kolmen vuoden toimikausi alkaa 1.8.2019. Kuopion kaupungin palveluksessa olevia opettajia ja rehtoreita (JUKO ry/OAJ ry:n jäseniä) edustamaan valitaan pääluottamusmies ja viisi (5) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä.

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus ja tehtävät

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehen tehtävänä on

o edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa,

o välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken,

o osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen,

o valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.

OAJ:n Kuopion opettajien paikallisyhdistyksen hallitus pitää tärkeänä, että luottamusmiehet osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen hallituksen kokouksiin ja toimintaan.

Luottamusmiehen kelpoisuus

Virka- ja työehtosopimuksen mukaan pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tulee olla

o asianomaisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltija/toimihenkilö sekä

o perehtynyt edustamiaan viranhaltijoita koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimukseen sekä kunnan tai laitoksen olosuhteisiin.

JUKO ry edellyttää, että luottamusmieheksi valittu henkilö on jonkun JUKO ry:n jäsenyhdistyksen maksava jäsen.

EHDOKASASETTELU

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen Kuopion kaupungin palveluksessa oleva JUKO ry:n jäsenjärjestön jäsen (OAJ:n jäsen).

Ehdokkuudesta ilmoitetaan 15.3.2019 mennessä yhteysopettajien kautta sähköpostiin lähetetyllä lomakkeella pääluottamusmies Kari Sutiselle sähköpostitse: kari.sutinen@kuopio.fi

tai postitse, OAJ:n toimisto Kirkkokatu 33 B 70100 Kuopio

Ilmoitettaessa on mainittava mihin lm-tehtävään asettuu ehdokkaaksi.

VAALIT

Jos ehdokkaita luottamusmieheksi ilmoittautuu enemmän kuin on luottamusmiespaikkoja, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitaan vaalikokouksessa. Jos ehdokkaita pääluottamusmiheksi on enemmän kuin yksi, järjestetään uurnavaali. Jos ehdokkaita on vain yksi kullekin paikalle, todetaan sopuvaalin syntyneen.


Muista pitää jäsentietosi ajantasalla!

Sähköiset muutoslomakkeet, usein kysytyt kysymykset ja ohjeita tietojen päivittämiseen löydät osoitteesta www.oaj.fi/omattiedot.

Eläkkeelle siirtyminen voidaan ilmoittaa joko sähköisellä muutosilmoituksella tai sähköpostilla jäsenrekisteriin. Eläkkeelle jäädessä jäsenyys siirretään Opetusalan Seniorijärjestöön. www.osj.fi


MAKSUTTOMAT PALVELUNUMEROT KÄYTTÖÖN:

OAJ haluaa palvella jäseniään entistä paremmin ja siksi otamme käyttöön jäsenille maksuttomat palvelunumerot:

0800 418 401 (jäsentiedot ja -maksut)
0800 418 402 (palvelussuhteen ehdot)

0800 418 403 (oikeusturva-asiat)


Vipu_banneri_kokonainen.jpg

"Monta syytä kuulua OAJ:hin!"

montasyyta.jpg


Joku roti- kampanja

Joku roti -kampanjan avulla herätelläään OAJ:n jäsenistöä keskustelemaan työtehtävistään ja huomioimaan myös sopimusasiat töiden suunnittelussa ja työajan kohdentamisessa. Klikkaa otsikosta lisätietoja!


joku-roti-fb-kansikuva_2048x754px.jpg